Dofinansowania z UE

Przedsiębiorstwo Budowlane KOMIN-PIEC-BUD Roman Majcherczyk i Wspólnicy Spółka Jawna podpisało umowę na dofinansowanie z funduszy Europejskich

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zrealizowaliśmy projekt pt: „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności P.B. KOMIN-PIEC-BUD S.J. z Bydgoszczy poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i uruchomienie ekoinnowacyjnego, inteligentnego, automatycznego urządzenia do komputerowego cięcia blach z obrotnikiem do cięcia rur stalowych, do budowy i montażu kominów przemysłowych”.

Więcej na temat usługi cięcia plazmą CNC.

Szczegóły projektu unijnego można przeczytać poniżej.

Projekt nr RPKP.01.06.02-04-0068/19„Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności P.B. KOMIN-PIEC-BUD S.J. z Bydgoszczy poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i uruchomienie ekoinnowacyjnego, inteligentnego, automatycznego urządzenia do komputerowego cięcia blach z obrotnikiem do cięcia rur stalowych, do budowy i montażu kominów przemysłowych”,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej poprzez zakup i uruchomienie ekoinnowacyjnego, inteligentnego, automatycznego urządzenia do komputerowego cięcia blach z obrotnikiem do cięcia rur stalowych do średnicy 900mm, wraz z rozbudowanym systemem filtrowentylacyjnym. Urządzenie zamontowane zostanie na Bazie K-P-B w hali magazynowo-produkcyjnej. Wprowadzony znacząco ulepszony proces technologiczny wpłynie na poprawę konkurencyjności i ekoinnowacyjności K-P-B.

Planowane efekty po wdrożeniu projektu:

  1. Wzmocnienie innowacyjności K-P-B poprzez zastosowanie automatycznego urządzenia do komputerowego cięcia blach, rur i profili znacznie poprawią precyzję i jakość obróbki materiałów konstrukcyjnych służących do budowy kominów przemysłowych, umożliwi wykonanie metalowych elementów o wyższej jakości i dokładności, pozwoli na wykonanie elementów trójwymiarowych, bez konieczności ciągłego obracania obrabianego elementu metalowego, znacząco zautomatyzuje proces świadczonych usług.
  2. Wzmocnienie konkurencyjności K-P-B, ponieważ zakupione w ramach realizowanego projektu urządzenie zmniejszy czas pracy przy cięciu blach, rur i kształtowników, pozwoli na ciągły podgląd efektów pracy, co wyeliminuje błędy i konieczność powtórzeń, zmniejszy ilość odpadów poprzez ekonomiczne wykorzystanie powierzchni ciętego materiału, znacząco spadnie wielkość energii zużytej w procesie usług wykonywanych przez K-P-B.
  3. Wprowadzenie ekoinnowacyjności poprzez obniżkę materiałochłonności, energochłonności a także zniwelowanie niekorzystnego oddziaływania procesów ręcznego cięcia i szlifowania na operatora i środowisko naturalne. Podczas ręcznego cięcia i szlifowania wydziela się, w zależności od składu obrabianej stali duża ilość tlenku żelaza, manganu, miedzi, chromu, niklu, aluminium, cynku, krzemionki krystalicznej, tlenku i ditlenku węgla, tlenku i ditlenku azotu, ozonu oraz pyłów. Urządzenie wyposażone w rozbudowany system filtrowentylacyjny o wysokiej sprawności filtracji, zmniejszy emisję czynników szkodliwych z poziomu kilkukrotnie przekraczającego krotność NDS do poziomu NDS<0,5. Jednostka filtrująca wyposażona będzie w zaizolowaną obudowę w celu zredukowania poziomu hałasu i zapewnienia większego komfortu podczas pracy. Przełącznik lato/zima to specjalnie opracowane rozwiązanie, które umożliwi powrót wytworzonego ciepłego powietrza na halę, dzięki czemu uzyskujemy wysokie oszczędności energii cieplnej w okresie zimowym. W lecie, gorące powietrze będzie wydmuchiwane z hali produkcyjnej.

Wartość projektu: 762.000,00 Wkład Funduszy Europejskich 500.000,00

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty

Urządzenie wielofunkcyjne do automatycznego cięcia stali, z obrotnikiem do cięcia rur stalowych o średnicy 900mm.

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wspomagających działania techniczne integrowanego urządzenia wielofunkcyjnego….

Prace adaptacyjno-montażowe przy ekkoinnowacyjnym, inteligentnym automatycznym urządzeniu do cięcia blach….

Zapytania ofertowe związane w projektem

Urządzenie wielofunkcyjne do automatycznego cięcia stali, z obrotnikiem do cięcia rur stalowych o średnicy 900mm.

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wspomagających działania techniczne integrowanego urządzenia wielofunkcyjnego….

Prace adaptacyjno-montażowe przy ekkoinnowacyjnym, inteligentnym automatycznym urządzeniu do cięcia blach….