Projekt nr RPKP.01.06.02-04-0068/19

„Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności P.B. KOMIN-PIEC-BUD S.J. z Bydgoszczy poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i uruchomienie ekoinnowacyjnego, inteligentnego, automatycznego urządzenia do komputerowego cięcia blach z obrotnikiem do cięcia rur stalowych, do budowy i montażu kominów przemysłowych”, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytania ofertowe:

1-KPB-2020   

logo PDF300

2-KPB-2020    

logo PDF300

3-KPB-2020     

logo PDF300

Zawiadomienie o wyborze:

1-KPB-2020

logo PDF300

2-KPB-2020

logo PDF300

3-KPB-2020

logo PDF300

     
Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, herb województwa Kujawsko-Pomorskiego, flaga Unii Europejskiej